GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o

Vinkovci

Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama kojima raspolaže GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o.
Vinkovci uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).
Sukladno Zakonu, sve informacije koje posjeduje, raspolaže ili nadzire GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci kao tijelo javne vlasti, moraju biti dostupne svim fizičkim i pravnim osobama koje zahtijevaju pristup informacijama.
Zakonom su propisana načela prava na pristup, izuzeci od prava na pristup te postupak za ostvarivanje i zaštitu prava na pristup informacijama.
Korisnik prava na informaciju ostvaruje pravo na pristup informaciji podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Svi obrasci mogu se preuzeti, ispuniti i poslati e-mailom na navedenu email adresu službenika za informiranje ili se mogu ispisati i poslati poštom.

Službenik za informiranje

Vlatka Pfaf, mag.iur.
vlatka@gradsko-gospodarstvo.hr
032 638 025

Zahtjev za pristup
informacijama
Zahtjev za ponovnu uporabu informacija
Zakon o pravu na pristup informacijama i ostali akti
Godišnja izvješća o provedbi ZPPI
Naknada zapristup informacijama i ponovnu uporabu

Zahtjev za pristup informacijama

Pisani zahtjev za pristup informaciji može se podnijeti:

 • poštom na adresu: GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci, Glagoljaška 4, Vinkovci
 • elektroničkom poštom na adresu: vlatka@gradsko-gospodarstvo.hr
 • usmenim putem na broj: 032 638 025

Zahtjev za pristup informacijama obavezno mora sadržavati sukladno članku 18. stavku 3. Zakona o pravu na pristup informacijama:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije
 • ime, prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Podnositelj zahtjeva nije obvezan navesti razloge zbog kojih traži pristup informaciji, a u zahtjevu može predložiti i način na koji će tijelo javne vlasti učiniti informaciju dostupnom.

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija

Pravo na ponovnu uporabu informacijama uređeno je Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22) te Pravilnikom o vrstama i sadržaju dozvola kojima se utvrđuju uvjeti ponovne uporabe informacija (NN 67/17).

Zahtjev za ponovnu uporabu informacija mora sadržavati slijedeće podatke:

 • naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi,
 • podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije,
 • ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva,
 • tvrtku, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište. 
 • informacije koje želi ponovno upotrijebiti,
 • oblik i način na koji želi primiti sadržaj traženih informacija,
 • svrhu u koju želi ponovno upotrijebiti informacije (komercijalna ili nekomercijalna svrha).

Zakon o pravu na pristup informacijama i ostali akti

Akti kojima se uređuje pravo pristupa informacijama kojima raspolaže GRADSKO GOSPODARSTVO d.o.o. Vinkovci su:

 • Zakon o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22)
 • Kriteriji za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (NN 12/14 i 15/14)
 • Pravilnik o ustroju, sadržaju i načinu vođenje službenog upisnika o ostvarivanju prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija (NN 83/14)
 • Odluka o imenovanju Službenika za informiranje

Naknada za pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija

Tijelo javne vlasti naplaćuje naknadu za pristup informacijama te ponovnu uporabu informacija sukladno odredbama Zakona o pravu na pristup informacijama (NN 25/13, 85/15 i 69/22).

Sukladno zakonskim odredbama:

  • Na pristup informacijama u postupcima pred tijelima javne vlasti ne plaćaju se upravne i sudske pristojbe.
  • Tijelo javne vlasti ima pravo tražiti od korisnika naknadu stvarnih materijalnih troškova koji nastanu pružanjem informacije korisniku prava na pristup informacijama i ponovnu uporabu informacija, kao i na naknadu troškova dostave tražene informacije.
  • Na zahtjev korisnika tijelo javne vlasti dužno je dostaviti način izračuna naknade.

Kriterije za određivanje visine naknade i način naplate naknade pogledajte ovdje.

Izmjene kriterija  za određivanje visine naknade i način naplate naknade pogledajte ovdje.